I. A Szolgáltató

 1. A www.geopen.hu online áruházat a Geopen Könyvkiadó Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).

 2. A Szolgáltató cégneve: Geopen Könyvkiadó Kft. A Szolgáltató rövidített neve: Geopen Kiadó

 3. A Szolgáltató székhelye: 1066 Budapest, Jókai utca 6.

 4. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 03257-0001

II. A szolgáltatás igénybevétele

 1. Megrendeléseket a geopen.hu internetes áruház elfogad elektronikus úton, interneten keresztül a www.geopen.hu webcímen, illetve telefonon, faxon, e-mailen, és levélben. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton és szükség esetén telefonon adja meg a vásárlók részére.

 2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül.

 3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza:

  1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül.
  2. Elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, e-mailben ( posta@geopen.hu ) vagy postai úton a Szolgáltató címére (1066 Budapest, Jókai u. 6.) küldje, gyakorolhatja.
  3. A vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 
  4. Elállás esetén Vásárló – saját költségére - köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató címére (1066 Budapest, Jókai u. 6.) visszaküldeni. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. A határidő betartottnak minősül, ha a vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 
  5. Az elállást (termék beérkezését) követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. 
  6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
  7. A vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
  8. A vásárló az elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
   1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);

   2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

   3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

   4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

   5. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

   6. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)

   7. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

   8. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. 

 4. A megrendelt termékekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatosságot és termékszavatosságot vállalunk.
   
  1. Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük. Ha a cserére nincs módunk, úgy a vásárló választása szerint árengedményt adunk, vagy a vásárló a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

  2. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

  3. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

  4. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igény nem érvényesíthető.

  5. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

  6. Kellékszavatosság helyett a vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

  7. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
  8. A Geopen megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak.

 5. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.geopen.hu oldalon Szállítási és fizetési módok és a Vásárlás menete menüpontban olvashatóak.

 6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan működési hiba esetén, amely megakadályozza a vásárlót, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le. Nem terheli felelősség azokért a károkért sem, melyeket a vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodása, vagy az internet csatlakozás megszakadása okoz. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

 7. A vásárló teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A vásárló ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

III. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

 3. A vásárló a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

 4. A Geopen magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

 5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik, az mail cím címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 1 999-9521-es telefonszámon. 

 

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testületek elérhetősége: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579.

 

 

Hatályos: 2019. szeptember 23-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.